2015-12-29

o Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego

          Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego został utworzony Zarządzeniem Nr 36 z dnia 3 września 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56) i rozpoczął działalność 04 września 2015 roku.

Instytut realizuje zadania na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania, a także zadania związane z prowadzeniem badań i analiz w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

·         opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów;

·         opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;

·         działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji, sympozjów, seminariów krajowych
i międzynarodowych;

·         wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością;

·         realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

·         popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy
e-administracji.