2016-06-13

Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Sprawy wnoszone do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego można złożyć:

1.pisemnie
pocztą tradycyjną na adres: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, ul. Zielona 18, 90-601 Łódź

albo

2.elektronicznie
za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej NIST na platformie ePUAP: informacja dostępna tutaj
lub

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nist.gov.pl
lub
w postaci dokumentów elektronicznych zapisanych na jednym z następujących nośników elektronicznych: pamięć USB, płyta CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. W tym przypadku nośnik z dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć w sekretariacie NIST mieszczącym się przy ul. Zielonej 18 w Łodzi, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną lub złożone na nośniku elektronicznym powinny zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uprzejmie informujemy, że złożenie dokumentów tymi dwiema drogami nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru można uzyskać przekazując dokument za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Wymagania wobec dokumentów elektronicznych przekazywanych do NIST:
1.Dokumenty elektroniczne należy podpisać za pomocą:
– bezpłatnego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, tj. podpisu elektronicznego składanego na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl), o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 j.t.). Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
LUB
– płatnego bezpiecznego podpisu elektronicznego, tj. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Akceptowalne formaty danych przekazywanych w postaci elektronicznej:

  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV, TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF, ZIP

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje o stanie załatwiania poszczególnych spraw można uzyskać w sekretariacie NIST drogą osobistą, telefoniczną lub mailową.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się