2015-12-29

Zadania Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

·         opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów;

·         opracowywanie koncepcji zmian aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego;

·         działalność wydawnicza i promocyjna oraz edukacyjna i szkoleniowa, w tym gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, wyników badań i prac rozwojowych w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu w formie publikacji, konferencji, sympozjów, seminariów krajowych i międzynarodowych;

·         wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania jakością;

·         realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

·         popularyzowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowy e-administracji.